Retningslinjene ble sist oppdatert 01. mars 2023 vedtatt i 2023-03-01 Hovedstyret, og originalt vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

Formålet med etiske retningslinjer er beskrevet i et eget dokument, se vedlegg. Foreningsstyremedlemmer er pliktige å lese og følge opp disse retningslinjene, men det er ingen eksterne sanksjoner for ikke å gjøre det. I første omgang er det viktig å bevisstgjøre unge studenter på at posisjonene de befinner seg i kan virke særskilt offisielle eller ubehagelige dersom det er en kollisjon mellom ønskede resultat av interaksjoner mellom foreningsstyremedlemmer og ordinære studenter.

Din rolle opp mot ordinære studenter

Som styremedlem i en studentforening kan ordinære studenter oppfatte ditt virke som alvorlig, og maktrelasjonen kan oppleves som ulik. Det kan for ordinære studenter oppfattes som at dersom man er uenig eller ikke vil utføre handlinger som styremedlemmet oppfordrer til, så kan man miste status, nettverk eller mulighet til å delta i studentforeningene.

Oppførsel i sosiale sammenkomster i foreningen

På bakgrunn av din rolle opp mot ordinære studenter kan det være ytterligere hensyn du må ta som styremedlem på sosiale sammenkomster i foreningen. Du er først og fremst privatperson og student, men i enkelte sammenhenger er ditt verv fremtredende og vil påvirke sosiale interaksjoner du har med foreningsmedlemmer eller ordinære studenter. Derfor er det upassende hvis du som styremedlem er overstadig beruset, eller tenker at sosiale sammenkomster er en sjekkearena på lik linje med andre områder i ditt privatliv. Man burde derfor reflektere rundt eget konsum av rusmidler hvis man er aktiv i sin rolle som styremedlem i Escape. Disse temaene er det viktig å reflektere over, da det kan skape ubehag for andre studenter hvis de opplever at de ikke kan si fra dersom interaksjonen er upassende.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er i loven definert som “enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” Det er viktig å tenke på at det som for noen oppfattes som harmløs flørting kan virke ubehagelig eller skremmende, spesielt når personen som utfører handlingen sitter i en maktposisjon. Derfor burde du være bevisst på din oppførsel overfor andre, hva slags intensjon du har og hvordan det passer seg i situasjonen du befinner deg i.

Likeverd og forskjellsbehandling

I møte med ordinære studenter skal du behandle dem likeverdig og ikke gi særbehandling på bakgrunn av, men ikke begrenset til, vennskap eller nettverk. Dersom det av ulike grunner allerede eksisterer en uvennlig relasjon, kan det være godt å distansere seg, ordne opp eller la andre styremedlemmer ta styring i situasjoner der man omgås. Det er viktig å huske at alle skal behandles likt, slik at man unngår diskriminering.

Varsling

Dersom ordinære studenter, medlemmer eller frivillige varsler om en sak av alvorlig grad kan det være hensiktsmessig å be om hjelp fra en nøytral tredjepart. Dette kan gjøres gjennom SiO foreninger, eller Si fra-ordningen til UiO. Saker av alvorlig grad kan være mobbing, seksuell trakassering, dårlig oppførsel over en lengre tidsperiode, saker der man har tatt kontakt og noen ikke følger opp enighet.

Tillit ved varsling eller personalsak

Dersom ordinære studenter, frivillige eller andre medlemmer i foreningen kommer til deg med personalsaker eller andre saker av sensitiv natur, så er det viktig å huske på at du, selv om du ikke formelt har taushetsplikt, er i en posisjon der det er viktig at du klarer å vurdere hvem som skal ha innsyn i saken du behandler. Vedkommende som kommer til deg forventer at du oppfølger tilliten du er gitt. Dette betyr også at i foreninger der styret er tett knyttet i sosiale miljøer, så er det lurt å vurdere om du er inhabil. Er du inhabil, så kan du kontakte SiO-foreninger eller finne en nøytral tredjepart. Det er dog viktig at dette gjøres med vedkommendes samtykke.

Fordeler og frynsegoder

Som styremedlem kan du ha tilgang på frynsegoder. Dette kan være tjenester, gjenstander eller penger. Det er viktig at du er bevisst på at dette ikke skal utnyttes. Dette betyr at hvis man har fått et ansvaret for ressurser, så skal ikke dette utnyttes eller tilliten brytes.

Rus

Under arrangementer i din forening er det viktig å tenke på at du fortsatt er et styremedlem og dermed også representant for din forening. Hva slags signal sender det til frivillige eller andre medlemmer om et styremedlem er overstadig beruset? Hvordan blir dømmekraften påvirket når man inntar alkohol? Det er ingen forbud mot lovlige rusmidler, men styremedlemmer har et skjerpet ansvar for å være tilregnelig og tilstede på egne foreningers arrangementer.


Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!