Endret av Arne Hassel 20121012073141 (UTC). Fjern denne boksen ved redigering.

Av interesse for historiske tekster har Arne Hassel (Arne) sett gjennom gamlewikien og plukket ut noen tekster. Denne siden ble originalt opprettet mai 2007.

Det later dog til at teksten var mer eller mindre en ren avskrivning av CYBs vedtekter, og undertegnede vet ikke om det var ment som en satire på vedtektene, eller en faktisk seriøs tanke. Uansett, navnet Sosial-klubben er artig, og man har derfor tatt med teksten i sin helhet.


§1

Sosialklubben har som formål:

a) Å orientere sine medlemmer i emner med tilknytning til informatikk ved foredrag, ekskursjoner og annen virksomhet.

b) Å formidle opplysninger om informatikkstudiet til eksterne miljøer.

c) Å styrke informatikken som fag ved Universitetet i Oslo.

Dette er feil. Bør endres.

§2

Medlemmer i Cybernetisk Selskab kan de bli som studerer, har studert eller underviser ved Universitetet i Oslo, eller de som i sin virksomhet har nær tilknytning til faget.

§4

De som kvalifiserer som medlemmer i Sosialkomiteen er:

a) Æresmedlemmer.

b) De som har betalt medlemskontigent for inneværende semester.

c) Livstidsmedlemmer.

Medlemskontigentens størrelse fastsettes av generalforsamlingen. Æresmedlesskap tildeles av styret til personer som har gjort spesielt mye for Sosialkomiteen.

§5

a) Styret skal bestå av fem til ti medlemmer, hvor vervene leder, nestleder og kasserer er faste. Verv for de øvrige styremedlemmene opprettes og fordeles etter behov av styret.

b) Halve styret står for valg hvert semester, og hvert styremedlem velges kun for to semestre. Valg foregår på generalforsamling. Lederen velges særskilt. Til valg som leder kan de stille som har sittet i styret sist semester. Styret konstituerer seg i samråd med lederen.

c) Styret har overordnet ansvar for foreningens drift, og fatter avgjørelser som berører foreningens økonomi eller gode navn og rykte.

d) Foreningens daglige drift ivaretas av arbeidsgrupper med hvert sitt ansvarsområde. Arbeidsgruppenes medlemmer utnevnes av styret, og hver gruppe ledes av et styremedlem. Arbeidsgruppene skal i størst mulig grad handle fritt og selvstendig innenfor de rammer som er satt av styret.

§6

a) Cybernetisk Selskab skal til enhver tid ha en revisor.

b) Revisor velges på generalforsamlingen hvert semester.

c) Revisorens oppgave er å revidere Cybernetisk Selskabs regnskap.

§7

Styret innkaller til møte.

§8

Resolusjonsforslag må være innlevert til styret senest tre dager før et møte. Forslagene skal være offentliggjort senest 48 timer før.

§9

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 10 prosent eller 30 stykker av medlemmene er tilstedet.

§10

Styret innkaller til generalforsamling. Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst en uke i forkant til ordinær generalforsamling. For ekstraordinær generalforsamling minst tre dager i forveien.

§11

Forslag om lovendring og andre saker som søkes tatt opp på generalforsamling må være styret i hende senest 48 timer i forveien; for ekstraordinær generalforsamling 24 timer i forveien.

§12

Generalforsamlingen kan foreta endringer i rekkefølgen av punktene i det endelige forslag til dagsorden. Den kan også utelukke ett eller flere av de foreslåtte punkter, så lenge dette ikke strider mot §17. Den endelige dagsorden godkjennes av generalforsamlingen.

§13

Ethvert medlem kan på generalforsamlingen foreslå tatt opp saker utenom den oppsatte dagsorden. Generalforsamlingen kan ikke fatte vedtak i slike saker.

§14

Avstemningen på medlemsmøter og generalforsamlinger skal være skriftlig når minst tre av de stemmeberettigede krever det. Stemmerett har alle medlemmer i henhold til §2 og §4.

§15

Valgbare til styret er alle medlemmer i Cybernetisk Selskab i henhold til §2 og §4. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall.

§16
Ordinær generalforsamling avholdes i slutten av hvert semester. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når Styret, eller minst 1/10 av medlemmene ønsker det.

§17
På ordinær generalforsamling skal behandles:

Semesterberetning.

Regnskap.

Valg av styremedlemmer

§18

Mistillitsforslag overfor foreningens styremedlemmer skal behandles på generalforsamling, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§19

Forslag til lovendring skal behandles på generalforsamling, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§20

Bare generalforsamlingen kan med 2/3 flertall gi økonomisk støtte til formål utenfor Cybernetisk Selskabs naturlige arbeidsområde.

§21

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på generalforsamling. Ved oppløsning deponeres foreningens eiendeler hos Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

§22

Disse lover er gyldige fra den dag de blir vedtatt, slik at tidligere lover opphører å gjelde fra samme dag.

Ingen Copyright - spre informasjonen om Cyb til så mange du måtte ønske! Mer om Cyb..

Denne siden ble importert fra http://cyb.ifi.uio.no/aktiv/Sosial-klubben.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!